Ingangsdatum : 2 September, 2019

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beheerict., gevestigd en kantoorhoudend in Venray zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en overeenkomsten.

 1. Definities
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhevige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
 2. Beheerict.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14106039.
 3. Opdrachtgever/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Beheerict een Overeenkomst heeft afgesloten.
 4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Beheerict en de opdrachtgever.
 5. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst.
 6. Website: www.beheerict.nl en alle overige websites die onder de naam van Beheerict geregistreerd staan.
 7. Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Beheerict
 8. Uptime: Systeem functioneert naar behoren. Het is mogelijk om vanaf een externe locatie verbinding te maken met het systeem.
 9. Downtime: Systeem functioneert niet of er is een storing binnen het netwerk.
 10. Vervaardigingsdiensten: alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en/of vervaardigde programmatuur, software of websites.
 11. SIDN: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
 1. Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Beheerict van de diensten aan of ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Beheerict en de opdrachtgever/ klant zijn overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor Beheerict alleen bindend indien voor zover deze door Beheerict uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Beheerict is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beheerict aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomt, tijdig aan Beheerict worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beheerict zijn verstrekt, heeft Beheerict het recht de uitvoering van de overeenkomst stil te leggen en/ of de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
 6. Beheerict is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beheerict is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Beheerict kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Beheerict de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Beheerict is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) teruggave van het reeds betaalde bedrag plaats.
 1. Verplichtingen
 1. De ontwerper garandeert dat de door hem geleverde diensten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door de ontwerper geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal de ontwerper deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen.
 2. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende twee maanden na aflevering. De ontwerper zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Beheerict spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. Beheerict behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen. Beheerict zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.
 5. Beheerict zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.
 1. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. offertes
 1. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Beheerict niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze offertes hebben dan, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
 2. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Beheerict een contract of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Beheerict uitvoering aan een order wordt gegeven; of, in geval van een door Beheerict gedane schriftelijke offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Beheerict heeft bereikt.
 4. Zowel deze acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigt met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen (inkoop)-voorwaarden.
 5. Mondelinge afspraken binden Beheerict pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.
 1. Communicatie
 1. De door Beheerict ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie/ gespreksvoering geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
 2. De communicatie tussen beiden partijen verloopt op een volwassen en respectvolle manier. Indien opdrachtgever zowel verbaal als per e-mail vloekt, scheld of dreigt is Beheerict gemachtigd de samenwerking per direct te beëindigen.
 1. Contractduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Beheerict derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De klant mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen op het eerstvolgende facturatie moment na ontvangst van de opzegging.
 4. De clausule in artikel 7.3 geldt alleen indien klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien klant wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de duur van de overeenkomst.
 5. De clausule in artikel 7.3 geldt alleen in geval van een stilzwijgende verlenging. Indien de klant na het verstrijken van de periode genoemd in artikel 9.1 actief een nieuwe overeenkomst aan gaat door middel van accordering van de nieuwe overeenkomst geldt opnieuw de termijn
  uit artikel 7.1.
 1. Domeinregistratie
 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van de domeinnaam.
 2. Beheerict vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Beheerict tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
 4. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Beheerict., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextensie.
 1. Webhosting
 1. Beheerict is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht (o.a. zogeheten DDoS aanvallen), alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
 2. Het is klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  • Handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  • Het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  • Het verspreiden van computervirussen;
  • Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 3. Het is klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken tenzij klant gebruik maakt van een Reseller webhosting pakket.
 4. Beheerict is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Beheerict alle schade ten gevolge van de overtreding door Beheerict of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
  • Indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server.
  • Indien blijkt dat de klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  • Indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer.
 6. Beheerict oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Beheerict aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van creditcard betalingen en acceptatie mechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de website of anderszins.
 7. Indien de klant de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement in overleg met de klant worden omgezet naar een passend abonnement.
 8. De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Als de klant deze overschrijdt, is Beheerict gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 9. De klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Beheerict draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 10. Indien klant geen back-up tot zijn beschikking heeft en Beheerict sommeert de bestanden te herstellen dan worden daar kosten voor in rekening gebracht op basis van het uurtarief van Beheerict tenzij klant een Managed VPS of onderhoudscontract heeft afgesloten met Beheerict.
 11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft klant nimmer recht op enige terugbetaling van of een deel van een factuur.
 12. Beheerict is nimmer aansprakelijk voor downtime van een website, webwinkel of web applicatie ten gevolge van een migratie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de bestanden die geleverd worden voor migratie en het hanteren van de algemene richtlijnen van het ontwikkelen van websites, webwinkels alsmede web applicaties.
 1. Prijzen en tarieven
 1. Alle door Beheerict vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Beheerict is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan één maand na de aankondiging daarvan in.
 3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Beheerict zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 4. De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruik maken van de diensten van Beheerict door de klant een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft alsdan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt zich – stilzwijgend – akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
 1. Gemaakte kosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Voor zover Beheerict ten behoeve van de klant extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
 1. Gemaakte kosten
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door Beheerict geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling.
 3. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van Beheerict en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam eigendom van Beheerict., zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven.
 4. Beheerict draagt geen enkele verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
 5. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim; de opdrachtgever, die tevens consument is, is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 14% over het totaalbedrag. Tevens worden er aanmaningskosten á €40,- per factuur in rekening gebracht na het verstrijken van de 30 dagen.

Hoofdsom

Hoogte incassokosten

Over de eerste €2500,-

15% (minimaal €40)

Over de volgende €2500,-

10%

Over de volgende €5000,-

5%

Over de volgende €190.000,-

1%

Over het meerdere

0,5% (max. Totaal €6775)

 1. De betalingsverplichting van klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Indien de klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de klant zijn bezwaren uiterlijk binnen één week na de factuurdatum aan Beheerict schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Beheerict een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de klant aanvaard.
 5. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerper binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
 6. Indien Klant de betalingsverplichting niet nakomt na acht weken van de factuurdatum zijn wij gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, met een minimum van € 65,- en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
 7. Indien klant de betalingsverplichting niet nakomt na vier weken is Beheerict gemachtigd om de website en account en e-mail te blokkeren. Met het weder activeren van het account zijn kosten verbonden en wel € 75
 1. Promotie
 1. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerper de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Hieronder valt ook een link van de desbetreffende website naar de website van Beheerict. Indien u hier bezwaar tegen heeft worden kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van de desbetreffende promotiematerialen.
 1. Overmacht
 1. In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan (stroom)storingen, internet uitval, migratie, telecommunicatie-infrastructuur problemen, stremming in het vervoer, bedrijfsstoornissen en staking zullen de uitgevoerde c.q. uitvoerbare diensten opgeschort worden dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Beheerict bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Beheerict gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. Afspraken
 1. Indien een afspraak gewijzigd wordt dient de opdrachtgever op voorhand 48 uur voordat de afspraak plaatsvindt Beheerict te contacteren en hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen. Indien dit niet voortijdig gedaan is, zullen de gemaakte kosten doorberekend worden aan de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemers die samenwerken met Beheerict dienen zich te houden aan de vooraf overeengekomen planning. Indien Opdrachtnemer zich niet aan de afgesproken deadline houdt dan wordt Opdrachtgever gesommeerd en verplicht een schadevergoeding te betalen voor elke dag dat de afspraak niet wordt nagekomen.
 1. Toepasselijk recht
 1. Op de overeenkomst tussen Beheerict en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Contact gegevens
 1. Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben. Neem dan gerust telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Voor aanbieden en informatie

 • +31 6 188 48 458
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2019 Beheerict. All Rights Reserved